Text Box: Text Box: KDK ASHRAMA ADDRESS SRI LANKA
Kalyani Devi Kavantissamaharamaya Ashrama
22/C/1, Dawatagahawatte
Enderamulle

Wattala
Sri Lanka

Tel: +94-714-901-119
E-mail: kdkashrama.lk@gmail.com

Text Box: VSN ASHRAM ADDRESS INDIA
Vinayakananda Sadhana Nilayam Ashram
Sai Heights, Pai Chendlu

Veeranjaneyapalle Village

Puttaparthi Mandal  515144
Anantapur District, Andhra Pradesh
South India
Tel: +91-944-070-5292
E-mail: vsnashram.india@gmail.com 

Text Box: SAI VINAYAKA MISSION CHARITABLE TRUST  (INDIA)

Registered Office
410/411 Sai Kailash Apartments
Off Chitraavathi Road
Puttaparthi
Anantapur District
Andhra Pradesh
South India
Tel: +91-944-070-5292
E-mail: svmct.india@gmail.com
Text Box: SAI VINAYAKA MISSION CHARITABLE TRUST  (LK)

Sri Lanka Head Office
Manager: Thanuja Karunaratne
22/C/1, Dawatagahawatte
Enderamulle
Wattala
Sri Lanka

Tel: +94-714-901-119
E-mail: svmct.lk@gmail.com

The  annual visit to the Temple at Kataragama, Sri Lanka

Text Box: Registered Charity No. 39 of BK4 2008  Anantapur District, India

Registered Charity No. 39 of BK4 2008  Anantapur District, India

Sai Vinayaka Mission Charitable TrustText Box: Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice
Seva and Sacrifice